بازدید معاونت تولیدات گیاهی و باغبانی جهاد کشاورزی خوزستان از کارخانه

جناب آقای مهندس قاسمی نژاد معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی و جناب آقای مهندس کوتی معاونت محترم باغبانی جهاد کشاورزی استان خوزستان در مورخ 1394/06/16 از کارخانجات شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان بازدید نمودند. برای دیدن تصاویر مربوط به این بازدید به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *