برگزاری جلسه شورای مکانیزاسیون استان کرمان و بازدید از کارخانه

جلسه شورای مکانیزاسیون استان کرمان با حضور مدیریت اعتبارات و کارشناسان شعب بانک کشاورزی و معاونان سازمان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان های مختلف استان کرمان در ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان در مورخ 94/10/28 برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و موانع جذب اعتبارات مکانیزاسیون در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمناً در این جلسه آقای صالحی مدیر عامل و نمایندگیهای شرکت در استان کرمان حضور داشتند. بعد از برگزاری جلسه از امکانات و توانمندیهی و موجودی تراکتورهای شرکت بازدید بعمل آمد. تصاویر در فایل پیوست موجود می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *