تاییدیه آزمون تراکتور یوروپارس 420

احتراما به استحضار می رساند این شرکت موفق به دریافت تایدیه آزمون تراکتور کمرشکن یوروپارس 420 با موتور لمباردینی ایتالیا از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با شماره 3129/ک/26/ع گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *