کرمان

آدرس شهرستانهایی که شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان در آنها دارای نمایندگی می باشد.

رفسنجان

آدرس دفتر رفسنجان:

کرمان

آدرس دفتر کرمان:

زرند

آدرس دفتر زرند:

سیرجان

آدرس دفتر سیرجان:

بم

آدرس دفتر بم:

نجف شهر(سیرجان)

آدرس دفتر نجف شهر(سیرجان):

شهر بابک

آدرس دفتر شهر بابک:

انار

آدرس دفتر انار:

جيرفت

آدرس دفتر جيرفت:

کهنوج

آدرس دفتر کهنوج:

بافت

آدرس دفتر بافت:

زید آباد (سیرجان)

آدرس دفتر زید آباد (سیرجان):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *